Main menu

Obchodní korporace: přímý zápis do obchodního rejstříku

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (tzv. osobní společnosti), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (tzv. kapitálové společnosti) a evropská společnost a evropské hospodářské sdružení. Družstvem je také evropská družstevní společnost. V oblasti obchodních korporací se činnost notáře vyžaduje zejména v následujících případech:

 

1. Sepis zakladatelských dokumentů a jejich změny

Zakladatelské dokumenty kapitálových společností a jejich změny musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelskými dokumenty se rozumí zakladatelská listina u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá jediný společník, společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá více společníků a stanovy u akciové společnosti. Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov družstva se osvědčuje notářským zápisem.

 

2. Osvědčení zásadních změn ve společnosti s ručením omezeným

Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka nebo o rozhodnutí valné hromady, nedochází-li k rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

 • k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina/společenská smlouva (např. udělení souhlasu s převodem či rozdělením podílu)
 • k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti
 • k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
 • k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu)

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí jednatele o změně zakladatelské listiny/společenské smlouvy, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

 

3. Osvědčení zásadních změn v akciové společnosti

Notářský zápis o rozhodnutí jediného akcionáře nebo o rozhodnutí valné hromady se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

 • k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy
 • k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
 • k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku
 • k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál
 • k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 • k rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti
 • k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. (např. zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, změna formy a druhu akcií)

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí představenstva o změně stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

 

4. Osvědčení zásadních změn v družstvu

Notářským zápisem se osvědčují tato rozhodnutí členské schůze: usnesení o změně stanov, usnesení o zrušení družstva s likvidací, usnesení o přeměně družstva, schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo jeho části.

 

5. Přeměny obchodních společností a družstev

Zákon stanoví povinnosti notáře a náležitosti notářských zápisů u přeměn obchodních společností a družstev. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla.

 

 

Přímé zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků

Zápisy do obchodního rejstříku ohledně obchodních společností a družstev může kromě rejstříkového soudu provádět také notář. Pro účastníky rejstříkového řízení to tak znamená značné urychlení a zjednodušení rejstříkového procesu, neboť notář jim na jejich žádost kromě sepisu požadovaných dokumentů může zajistit i přímý zápis do obchodního rejstříku, jakož i vydání nového výpisu z obchodního rejstříku a uložení požadovaných listin do sbírky listin obchodního rejstříku.

Notář provede zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, ale pouze za předpokladu, že budou splněny všechny následující podmínky:

 • zapisované skutečnosti mají podklad v tzv. „podkladovém notářském zápisu“, když tímto podkladovým notářským zápisem se podle notářského řádu rozumí notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním právnické osoby, popřípadě, že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny
 • notáři byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin
 • uskutečnění právních jednání, ke kterým dochází až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis, je osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku sepsaným podle notářského řádu, tzv. „notářským zápisem o osvědčení“

Zápis do obchodního rejstříku může provést pouze ten notář, který sepsal jak podkladový notářský zápis, popřípadě všechny podkladové notářské zápisy, je-li jich více, tak i notářský zápis o osvědčení.

 

Dalšími veřejnými rejstříky, které vede soud a do kterých provádějí přímé zápisy i notáři jsou:

 • spolkový rejstřík, do kterého se zapisují zejména spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky, zahraniční spolky vyvíjející činnost na území České republiky a další
 • nadační rejstřík, do kterého se zapisují nadace a nadační fondy
 • rejstřík ústavů, do kterého se zapisují ústavy
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek, do kterého se zapisují společenství vlastníků jednotek
 • rejstřík obecně prospěšných společností, do kterého se zapisují obecně prospěšné společnosti

 

Odměnu notáře za sepis notářských zápisů ve věcech obchodních společností stanoví notářský tarif[zdroj www.nkcr.cz]

 

Soudní poplatky za přímý zápis do obchodního rejstříku stanoví zákon o soudních poplatcích[zdroj www.portal.gov.cz]